Deklaracja dostępności

Gmina Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gdynia.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2021-01-01
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Gruszka
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 58 668 83 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy al. Marszałka Piłsudskiego 52-54

Wejście od al. Marszałka Piłsudskiego

1. Wejście główne:

a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;

b) możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą recepcyjną i punktem obsługi osób z niepełnosprawnością;


2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie wyklejone taśma kontrastującą, 2 windy dostępne dla osób poruszających się na wózku, informacja w kabinie w zapisie punktowym i informacją głosową (1 winda) ;


3. Opis dostosowań:

a) pochylnia wiodąca do sali obsługi mieszkańców i kas urzędu,

b) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w recepcji punkcie obsługi osób niepełnosprawnością;


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

niepełnosprawnych:

bezpośrednio przy budynku znajduje się pięć bezpłatnych miejsc postojowych dedykowane osobom z niepełnosprawnością;


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości.


7. Toaleta:

na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość skorzystania z przewijaka dla dzieci. 


Wejście od ulicy Świętojańskiej

1. Wejście boczne:

a) wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika, wewnątrz znajdują się schody (pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastującą taśmą ) do pokonania których zainstalowana jest winda przychodowa,

b) możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem punktu obsługi osób z niepełnosprawnością,

c) po pokonaniu schodów platformą przyschodową możliwy dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego i Banku;


Wejście od ulicy Bema

1. Wejście boczne:

a) przeznaczone dla pracowników Urzędu i dostawców, dostępne bezpośrednio z chodnika, przy wejściu winda (opisana wcześniej),

b) możliwość bezpośredniego kontaktu ze pracownikiem obsługi strażnikiem miejskim,


II. Budynek mieszczący się przy ulicy 10 Lutego 24

1. Wejścia zapewniające swobodny dostęp, osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych; możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Straży Miejskiej;


2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie, (pierwszy i ostatni stopień w ciągu wyklejony taśmą kontrastującą), winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, informacja głosowa w kabinie;


3. Opis dostosowań:

wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w portierni;


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

niepełnosprawnych:

bezpośrednio przy budynku znajdują się dwa bezpłatne miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością;


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

brak takiej możliwości;


7. Toaleta:

na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim